H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 35 / 28.02.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 35

din data: 28.02.2014
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Cultural Judeţean Arad pe anul 2014


Având în vedere,
-referatul nr. 2811/21.02.2014 al Serviciului Gestiune Resurse Umane, prin care se propune aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Cultural Judeţean Arad pe anul 2014;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 306/20.12.2013 privind modificarea statului de funcţii pentru Centrul Cultural Judeţean Arad;
-prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) şi ale art. 104 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 2 din Legea nr. 118/2006, actualizată, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;
-prevederile art. 3 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
-prevederile art. 112 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art.1 si 2 din O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
-prevederile art. 3 alin.(3) din O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile si autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru Centrul Cultural Judeţean Arad pe anul 2014, conform anexelor nr.1 şi 2 la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad prin personalul de resort al Centrului Cultural Judeţean Arad.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Centrul Cultural Judeţean Arad
- Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_1.xls Descarcă
anexa_2.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)