H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 30 / 28.02.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 30

din data: 28.02.2014
privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 247/04.10.2013 privind aprobarea caietului de sarcini şi a documentaţiei de atribuire întocmite pentru concesionarea unui teren în vederea realizării Centrului de radioterapie


Având în vedere,
-Adresa nr. 3177/11.02.2014 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
-Referatul nr. 2800/21.02.2014 al Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 247/04.10.2013 privind aprobarea caietului de sarcini şi a documentaţiei de atribuire întocmite pentru concesionarea unui teren în vederea realizării Centrului de radioterapie;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 219/13.09.2013 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi concesionarea unui teren pentru realizarea Centrului de radioterapie în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 254/09.10.2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 247/04.10.2013 privind aprobarea caietului de sarcini şi a documentaţiei de atribuire întocmite pentru concesionarea unui teren în vederea realizării Centrului de radioterapie;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 247/04.10.2013 privind aprobarea caietului de sarcini şi a documentaţiei de atribuire întocmite pentru concesionarea unui teren în vederea realizării Centrului de radioterapie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 254/09.10.2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 247/04.10.2013 privind aprobarea caietului de sarcini şi a documentaţiei de atribuire întocmite pentru concesionarea unui teren în vederea realizării Centrului de radioterapie, se abrogă.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.
Art. 4. Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad
-Direcţia Tehnică - Investiţii la Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică la Serviciul Contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

contract_radioterapie.doc Descarcă
caiet_de_sarcini.DOC Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)