H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 44 / 28.02.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 44

din data: 28.02.2014
privind aprobarea Documentaţiei Tehnico-Economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) pentru realizarea investiţiei ,,Reamenajare împrejmuire incintă şi cabine poartă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad" Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4


Având în vedere,
-Referatul Direcţiei Tehnice - Investiţii nr. 3022/25.02.2014;
-Documentaţia tehnico-economică, faza D.A.L.I., Proiect nr. 45.009, întocmită de către proiectantul de specialitate S.C. Proiect Arad S.A., în baza contractului de servicii de proiectare nr. 18.806/23.09.2013, pentru realizarea investiţiei ,,Reamenajare împrejmuire incintă şi cabine poartă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad", Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4;
-Prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă Documentaţia Tehnico-Economică, faza D.A.L.I., Proiect nr. 45.009, întocmită de S.C. Proiect Arad S.A., pentru realizarea investiţiei ,,Reamenajare împrejmuire incintă şi cabine poartă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad", Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă întocmirea Documentaţiilor tehnico-economice, faza Proiect tehnic de execuţie, în vederea achiziţiei execuţiei lucrărilor la obiectivul prevăzut la art. 1.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Direcţia Tehnică - Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
- Direcţia Tehnică - Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad
- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 20 voturi
 
contra 12 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)