H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 31 / 28.02.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 31

din data: 28.02.2014
privind aprobarea cumpărării de către Judeţul Arad a imobilelor situate în municipiul Arad, str. Octavian Goga nr. 15 şi 17


Având în vedere,
-Referatul nr. 2836/21.02.2014 al Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Procesul verbal de negociere a condiţiilor de dobândire prin cumpărare a dreptului de proprietate asupra imobilelor situate în municipiul Arad, str. Octavian Goga nr. 15 şi 17, înregistrat la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 895/21.01.2014 încheiat între Consiliul Judeţean Arad, Fundaţia Caritatea şi Comunitatea Evreilor (m) Arad;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 198 din 29.08.2013 privind desemnarea Comisiei de negociere a condiţiilor de cumpărare a imobilelor - construcţii şi teren aferent, situate în municipiul Arad, str. Octavian Goga nr. 15 şi 17;
-Prevederile art. 123 alin.(1) teza a 2-a din Legea nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă cumpărarea de către Judeţul Arad a imobilului în suprafaţă construită desfăşurată de 1917 mp. şi teren intravilan în suprafaţă de 990 mp, situat în municipiul Arad, str. Octavian Goga, nr. 17, înscris în C.F. nr. 304720 - Arad, nr. cad. 304720, aflat în proprietatea Fundaţiei Caritatea.
Art.2.Se aprobă cumpărarea de către Judeţul Arad a unei suprafeţe de 1353,75 mp, care urmează a fi dezmembrată, din terenul intravilan, situat în municipiul Arad, str. Octavian Goga, nr. 15, înscris în C.F. nr. 306385 - Arad, nr. cad. 306385, aflat în proprietatea Căminului Bătrânilor Fundaţia Ignatie Spitzer, reprezentat prin Comunitatea Evreilor (m) Arad.
Art.3.(1).Se aprobă plata sumei de 437.800 euro către Fundaţia Caritatea, reprezentând contavaloarea cumpărării, de către Judeţul Arad, a imobilului situat în municipiul Arad, str. Octavian Goga, nr. 17.
(2).Suma prevăzută la alin. (1) va fi achitată până la sfârşitul trimestrului I al anului 2015, în anul 2014 urmând a fi achitată până la sfârşitul trimestrului I, suma de 1.050.000 lei.
Art. 4. (1).Se aprobă plata sumei de 189.000 euro către Comunitatea Evreilor (m) Arad, reprezentând contavaloarea cumpărării, de către Judeţul Arad, a suprafeţei de 1353,73 mp, parte din imobilului situat în municipiul Arad, str. Octavian Goga, nr. 15.
(2).Suma prevăzută la alin. (1) va fi achitată până la sfârşitul trimestrului I al anului 2015, în anul 2014 urmând a fi achitată până la sfârşitul trimestrului I, suma de 450.000 lei.
Art.5.Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, domnul Nicolae Ioţcu, să semneze în numele şi pe seama Judeţului Arad orice înscris necesar aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat şi Serviciul Contabilitate.
Art.7.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Fundaţia Caritatea
-Comunitatea Evreilor (m) Arad
-Direcţia Tehnică - Investiţii la Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică la Serviciul Contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 3 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)