H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 46 / 28.02.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 46

din data: 28.02.2014
privind transmiterea în administrare directă a Centrului Cultural Judeţean Arad a unui spaţiu, din imobilul situat în municipiul Arad, Bulevardul Revoluţiei nr. 81


Având în vedere,
-Adresa Centrului Cultural Judeţean Arad, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 3008 din 25.02.2014;
-Referatul nr. 3009 din 25.02.2014 la proiectul de hotărâre privind privind transmiterea în administrare directă a unui spaţiu către Centrul Cultural Judeţean Arad, din cadrul imobilului situat în municipiul Arad, Bulevardul Revoluţiei nr. 81;
-Contractul de administrare directă nr. 11277/30.08.2010 încheiat între Judeţul Arad prin Consiliul Judeţean Arad şi Centrul Cultural Judeţean Arad;
-C.F. nr. 301566 - Arad;
-Prevederile art. 91 alin.(1) lit. c din Legea nr. 215/2001 - a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă transmiterea în administrarea directă a Centrului Cultural Judeţean Arad a unui spaţiu în suprafaţă utilă de 130,20 mp, din imobilul situat în municipiul Arad, Bulevardul Revoluţiei nr. 81, indentificat conform Planului de situaţie prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Contractului de administrare directă nr. 11277/ 30.08.2010 încheiat între Judeţul Arad prin Consiliul Judeţean Arad şi Centrul Cultural Judeţean Arad.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art. 4. Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Centrul Cultural Judeţean Arad
- Direcţia Tehnică Investiţii - Serviciul Administrarea Patrimoniului Public şi Privat
- Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa.jpg Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)