H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 45 / 28.02.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 45

din data: 28.02.2014
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnico Economice din cadrul Consiliului Judeţean Arad


Având în vedere,
-Referatul Direcţiei Tehnice - Investiţii, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat, nr. 3023/25.02.2014;
-Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, actualizată, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
-Prevederile art. 91, alin.(1), lit. b şi alin. (3), lit. a şi f din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 44 alin.(1) şi art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnico-Economice din cadrul Consiliului Judeţean Arad, conform Anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică - Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art. 3.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică - Investiţii a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
-Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Arad
-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad
-Spitalul de Psihiatrie Mocrea
-Centrul de Transfuzii Sanguine Arad
-Direcţia de Sănătate Publică Arad
-Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Săvârşin
-Centrul Cultural Judeţean Arad
-Complexul Muzeal Arad
-Biblioteca Judeţeană "A.D. Xenopol" Arad
-Direcţia Publică de Pază Arad
-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Vasile Goldiş" al Judeţului Arad
-Liceul Special "Sfânta Maria" Arad
-Centrul ªcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad
-ªcoala Specială Vărădia de Mureş
-Grupul ªcolar "Sava Brancovici" Ineu
-Serviciul Judeţean de Salvamont - Salvaspeo Arad
-S.C. Aeroportul Arad S.A.
-S.C. Compania de Apă Arad S.A.
-S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad
-S.C. Aqua Trans Mureş S.A.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_LA.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)