H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 49 / 28.02.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 49

din data: 28.02.2014
privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Arad pe anul 2014, pentru Grupul de Acţiune Locală Lunca Mureşului de Jos, Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Văii Crişurilor Alb şi Negru şi Grupul de Acţiune Locală Valea Superioară a Crişului Alb


Având în vedere,
-Referatul nr. 3.066/25.02.2014 al Direcţiei Programe de Dezvoltare privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Arad pe anul 2014, pentru Grupul de Acţiune Locală Lunca Mureşului de Jos, Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Văii Crişurilor Alb şi Negru şi Grupul de Acţiune Locală Valea Superioară a Crişului Alb;
-Hotărârea nr. 11/06.03.2013 a Asociaţiei G.A.L. Lunca Mureşului de Jos; Hotărârea Adunării Generale nr. 4/15.04.2013 a Asociaţiei GAL Microregiunea Văii Crişurilor Alb şi Negru; Hotărârea Consiliului Director nr. 6/12.03.2013 a Asociaţiei GAL Valea Superioară a Crişului Alb;
-prevederile art. 46 alin (1) lit. a din O.G. nr. 6/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art 91 alin (1), lit e, alin (6), lit a, Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă plata sumei de 10.000 lei reprezentând cotizaţia Consiliului Judeţean Arad pe anul 2014 la bugetul Grupului de Acţiune Locală Lunca Mureşului de Jos.
Art.2. Se aprobă plata sumei de 10.000 lei reprezentând cotizaţia Consiliului Judeţean Arad pe anul 2014 la bugetul Grupului de Acţiune Locală Microregiunea Văii Crişurilor Alb şi Negru.
Art.3. Se aprobă plata sumei de 10.000 lei reprezentând cotizaţia Consiliului Judeţean Arad pe anul 2014 la bugetul Grupului de Acţiune Locală Valea Superioară a Crişului Alb.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Programe de Dezvoltare şi Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeţean Arad,
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad,
-Grupul de Acţiune Locală Lunca Mureşului de Jos, Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Văii Crişurilor Alb şi Negru şi Grupul de Acţiune Locală Valea Superioară a Crişului Alb.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 26 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 6 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)