H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 52 / 28.02.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 52

din data: 28.02.2014
privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Arad pe anul 2014 la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă (ADIVEST)


Având în vedere,
-Referatul nr. 3.065/25.02.2014 al Direcţiei Programe de Dezvoltare privind contribuţia Consiliului Judeţean Arad pe anul 2014 la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă (ADIVEST);
-Adresa nr. 4/07.01.2014 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă înregistrată la Consiliului Judeţean Arad sub nr. 335/10.01.2014;
-Hotărârea nr. 2/23.04.2013 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST privind aprobarea bugetului multianual al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi cuantumul contribuţiilor Consiliilor Judeţene asociate pentru funcţionarea ADIVEST şi implementarea proiectului regional comun etapele I şi II;
-prevederile art. 91 alin (1), lit e, alin (6), lit a, Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă plata sumei de 60.000 lei reprezentând cotizaţia Consiliului Judeţean Arad pe anul 2014 la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă (ADIVEST).
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Programe de Dezvoltare şi Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă (ADIVEST).

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

ATTS10SV.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)