H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 83 / 26.03.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 83

din data: 26.03.2014
privind aprobarea plăţii din bugetul Judeţului Arad a unor sume reprezentând cheltuieli neeligibile aferente implementării proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest"


Având în vedere,
-Referatul nr. 4.550/24.03.2014 al Direcţiei Programe de Dezvoltare privind aprobarea plăţii din bugetul Judeţului Arad a unor sume reprezentând cheltuieli neeligibile aferente implementării proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest";
-Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST nr. 34/21.03.2014;
-Notele de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare privind Contractul de finanţare nr. 673/10.03.2010, proiectul cod SMIS 13464, cu titlul „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest", beneficiar Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă -Vest nr. 105237/20.12.2013, nr. 105251/20.12.2013 şi nr. 105280/20.12.2013.
-Adresa Curţii de Apel Timişoara din Dosar nr. 351/59/2014;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 272/25.09.2009 privind aprobarea promovării proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest";
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 311/20.10.2009 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 272/25.09.2009 referitor la aprobarea promovării proiectului „Achiziţionarea echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest";
-Prevederile art. 50 alin.(9) din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă plata din bugetul Judeţului Arad a sumei de 9.587,80 lei reprezentând 27,10% din suma stabilită cu titlu de cauţiune de Curtea de Apel Timişoara pentru soluţionarea cererii de suspendare a executării titlului de creanţă reprezentat de Nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare nr. 105251/20.12.2013.
Art.2.Se aprobă plata din bugetul Judeţului Arad a cotei de 27,10% din cauţiunea care va fi stabilită de instanţa judecătorească pentru soluţionarea cererilor de suspendare a executării titlurilor de creanţă reprezentate de Nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare nr. 105237/20.12.2013 şi Nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare nr. 105280/20.12.2013.
Art.3.Plata sumelor aprobate conform art.1 şi art. 2 se va face către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST.
Art. 4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeţean Arad şi Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
Art. 5.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Programe de Dezvoltare din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

NC3.pdf Descarcă
referat.doc Descarcă
NC1.pdf Descarcă
NC2.pdf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)