H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 54 / 26.03.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 54

din data: 26.03.2014
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar special, de nivel liceal şi postliceal, din judeţul Arad pentru anul şcolar 2014-2015


Având în vedere,
-referat nr. 3.515/18.03.2014 al Administratorului Public al Consiliului Judeţean Arad,
-adresa nr. 1284/M/21.11.2013 a Inspectoratului ªcolar Judeţean Arad înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 16.125/21.11.2013,
-adresa Consiliului Judeţean Arad nr. 17.262/09.12.2013 comunicată Ministerului Educaţiei Naţionale,
-adresa nr. 107.655/18.12.2013 a Ministerului Educaţiei Naţionale, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 18545//31.12.2013;
-prevederile art. 61, alin. (2) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale;
-prevederile art. 22 alin. (2) din Ordinul nr. 5454/12.11.2013 emis de Ministrul Educaţiei Naţionale pentru aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2014 - 2015;
-prevederile art. 91 alin. (5) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se organizează reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar special, de nivel liceal şi postliceal, din judeţul Arad, pentru anul şcolar 2014 - 2015 conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Administratorul Public al Consiliului Judeţean Arad.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad
- Inspectoratului ªcolar Judeţean Arad
- Ministerului Educaţiei Naţionale
- Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Arad
- Serviciului Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_1.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)