H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 58 / 26.03.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 58

din data: 26.03.2014
privind corectarea suprafeţelor unor parcele de teren şi completarea inventarului domeniului public şi privat al Judeţului Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 4132/17.03.2014 al Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat la proiectul de hotărâre privind corectarea suprafeţelor unor parcele de teren şi completarea inventarului domeniului public şi privat al Judeţului Arad;
-Anexa 1 la Hotărârea de Guvern nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din Judeţul Arad;
-C.F. nr. 341244 Arad, nr. top. 903/a. 7827/1387/1/4/1/1, C.F. nr. 341393 Arad, nr. top. 903/a-7827/1387/1/1, 903/c/1, 903/b/1 şi C.F. nr. 341531 Arad, nr. top. 903/a. 7827/1387/1/4/1/2;
-Plan de amplasament şi delimitare a imobilului nr. cad. 341244, proiect nr. 088/3/2013, întocmit de către S.C. Terra International S.R.L. Arad;
-Plan de amplasament şi delimitare a imobilului nr. cad. 341393, proiect nr. 088/2/2013, întocmit de către S.C. Terra International S.R.L. Arad;
- Prevederile art. 40 alin. (3) lit. a din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată;
-Prevederile art. 91, alin. (1) lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă corectarea suprafeţei imobilului, teren, înscris în C.F. nr. 341244 Arad, nr. top. 903/a. 7827/1387/1/4/1/1, provenit din conversia pe hârtie a C.F. nr. 224 Arad, de la suprafaţa din acte de 4588 mp la suprafaţa măsurată de 4145 mp.
Art.2.Se aprobă corectarea suprafeţei imobilului, teren, înscris în C.F. nr. 341393 Arad, nr. top. 903/a - 7827/1387/1/1, 903/c/1, 903/b/1, provenit din conversia pe hârtie a C.F. nr. 224 Arad, de la suprafaţa din acte de 554 mp la suprafaţa măsurată de 438 mp.
Art.3.Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Arad, prin introducerea unei noi poziţii, poziţia numărul 6754, potrivit Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.4.Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Judeţului Arad, prin introducerea a două noi poziţii, potrivit Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat şi Serviciul Contabilitate din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.6.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Serviciul Contabilitate al Consiliului Judeţean Arad
-Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat al Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa_1.doc Descarcă
Anexa_2.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)