H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 69 / 26.03.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 69

din data: 26.03.2014
privind delegarea atribuţiilor de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, domnului Viorel ENACHE, începând cu data de 01.04.2014, până la ocuparea prin concurs a acestui post


Având în vedere,
-referatul nr. 4415/20.03.2014 al Serviciului Gestiune Resurse Umane privind delegarea atribuţiilor de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, domnului Viorel ENACHE, consilier clasa I grad profesional asistent în cadrul Complexului de Servicii Sociale Adulţi şi Copii, începând cu data de 01.04.2014, până la ocuparea prin concurs a acestui post;
-adresa nr. 11.388/17.03.2014 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad înregistrată la Consiliul Judeţean Arad nr. 4214/18.03.2014 prin care se solicită delegarea atribuţiilor de director general unui funcţionar public, până la ocuparea prin concurs a acestui post;
-prevederile art. 45 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 91 alin (2) lit e) din Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. (1) Începând cu data de 01.04.2014 se delegă domnului Viorel ENACHE, consilier clasa I grad profesional asistent în cadrul Complexului de Servicii Sociale Adulţi şi Copii, atribuţii de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, până la ocuparea prin concurs a acestui post.
(2) Drepturile salariale acordate domnului Viorel ENACHE, pe perioada delegării atribuţiilor de director general, vor fi cele corespunzătoare funcţiei publice de execuţie de consilier clasa I gradul profesional asistent.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad, prin personalul de resort din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
-Domnul Viorel ENACHE
-Serviciul Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 18 voturi
 
contra 12 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)