H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 74 / 26.03.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 74

din data: 26.03.2014
privind aprobarea prelungirii de către Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş a duratei Contractului de închiriere nr. 438/26.11.2010


Având în vedere,
-referatul nr. 4305/19.03.2014 întocmit de către Direcţia Tehnică Investiţii - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat; -referatul nr. 111/21.02.2014 al Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş, înregistrat la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 2832/21.02.2014;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 178/22.09.2005 privind restituirea în natură a unor imobile situate în comuna Birchiş, judeţul Arad;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 330/26.11.2010 privind aprobarea încheierii de către Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş a unui contract de închiriere pentru imobilul înscris în C.F. nr. 198 - Căpâlnaş şi C.F. nr. 376 - Căpâlnaş;
-Contractul de închiriere nr. 438/26.11.2010 încheiat între Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş şi domnul Dan Florin Oprescu;
-prevederile art. 1777 - 1835 Cod civil;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă prelungirea de către Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş, până la data de 01.04.2019, a duratei Contractului de închiriere nr. 438/26.11.2010, având ca obiect imobilul situat în comuna Birchiş, sat Căpâlnaş, nr. 250.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Direcţiei Tehnică Investiţii şi Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş.
Art.3.Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Direcţia Tehnică Investiţii, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Consiliului Judeţean Arad
- Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)