H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 76 / 26.03.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 76

din data: 26.03.2014
privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice, faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie (PT+DE) pentru realizarea investiţiei ,,Monitorizare acces în spital, bariere şi aparate parcare" la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad


Având în vedere,
-Referatul Direcţiei Tehnice - Investiţii, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat, nr. 4416/20.03.2014;
-Documentaţia tehnico-economică, faza PT+DE, proiect nr. 11/2013, întocmită de S.C. TG Security Proiect S.R.L. Bucureşti, pentru realizarea investiţiei ,,Monitorizare acces în spital, bariere şi aparate parcare" la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
-Prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă Documentaţia tehnico-economică, faza PT+DE, proiect nr. 11/2013, întocmită de S.C. TG Security Proiect S.R.L. Bucureşti, pentru realizarea investiţiei ,,Monitorizare acces în spital, bariere şi aparate parcare" la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad şi principalii indicatori tehnico-economici aferenţi, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Direcţia Tehnică - Investiţii, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat, din cadrul Consiliului Judeţean Arad
- Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad
- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă
Deviz.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 18 voturi
 
contra 12 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)