H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 78 / 26.03.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 78

din data: 26.03.2014
privind aprobarea cuantumului cotizaţiei Consiliului Judeţean Arad pe anul 2014, la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor - Judeţul Arad


Având în vedere,
- referatul nr. 4223/18.03.2014 al Direcţiei Programe de Dezvoltare - Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională;
- Adresa nr. 119/10.03.2014 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor - Judeţul Arad, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 3720/10.03.2014;
- Prevederile art. 91 alin. (1) lit. d şi alin. (5) lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare;
- Prevederile art. 6^1 din Legea nr. 101/2006 - legea serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările ulterioare;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Arad, pe anul 2014 la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor - Judeţul Arad, în cuantum de 140.000 lei.
Art.2. (1) Se împuterniceşte dl. Drăgan Cristian - administrator public, să aprobe, în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor - Judeţul Arad, în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Arad cuantumul cotizaţiei pe anul 2014 în sumă de 140.000 lei.
(2) Se împuterniceşte dl. Drăgan Cristian - administrator public, să aprobe, în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor - Judeţul Arad, în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Arad proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeţean Arad şi Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor
- Compartimentul U.I.P. - Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor
- Direcţia Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeţean Arad
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa.xls Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 18 voturi
 
contra 12 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)