H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 68 / 26.03.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 68

din data: 26.03.2014
privind încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Edita IUHASZ director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, prin pensionare pentru limită de vârstă, începând cu data de 01.04.2014


Având în vedere,
-referatul nr. 4.254/18.03.2014 al Serviciului Gestiune Resurse Umane prin care se propune încetarea raportului de serviciu de drept, prin pensionare pentru limită de vârstă, al doamnei Edita IUHASZ director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, începând cu data de 01.04.2014;
-adresa nr. 11.387/17.03.2014 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad prin care se propune încetarea raportului de serviciu de drept, prin pensionare pentru limită de vârstă, al doamnei Edita IUHASZ director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, începând cu data de 01.04.2014;
-prevederile art. 97 lit. a) şi ale art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 91 alin (2) lit e) din Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 15 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Începând cu data de 01.04.2014 raportul de serviciu al doamnei Edita IUHASZ director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad încetează de drept, prin pensionare pentru limită de vârstă.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad, prin personalul de resort din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
-Doamna Edita IUHASZ
-Serviciul Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)