H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 70 / 26.03.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 70

din data: 26.03.2014
privind aprobarea delegării de către Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad a atribuţiilor de conducere executivă a Regiei şi modificarea prin act adiţional a anexei nr. 2 la contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administraţie


Având în vedere,
-referatul nr. 4352/19.03.2014 al Serviciului Gestiune Resurse Umane privind aprobarea delegării de către Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad a atribuţiilor de conducere executivă a Regiei şi modificarea prin act adiţional a anexei nr. 2 la contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administraţie;
-Hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad nr. 573/19.02.2014
-Contractul de mandat nr. 13.761 din 07.10.2013;
-Contractul de mandat nr. 11.044 din 12.08.2013;
-Contractul de mandat nr. 11.047 din 12.08.2013;
-Contractul de mandat nr. 11.045 din 12.08.2013;
-Contractul de mandat nr. 11.046 din 12.08.2013;
-Contractul de mandat nr. 11.042 din 12.08.2013;
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 12 alin. (2) si ale art.18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.(1) Se aprobă delegarea de către Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad a atribuţiilor de conducere executivă către directorul general şi directorul economic al Regiei.
(2) Delegarea atribuţiilor de conducere executivă se va face prin hotărâre a Consiliului de Administraţie al Regiei, care va cuprinde atribuţiile delegate, persoana responsabilă de îndeplinirea acestora data sau durata pentru care se aprobă delegarea.
Art.2.Se aprobă modificarea prin act adiţional a anexei nr. 2 la Contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad, în forma prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad şi Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici Arad.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Compartimentul Monitorizare şi Supravegherea Activităţii Întreprinderilor Publice din cadrul Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad
-Serviciul Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)