H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 72 / 26.03.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 72

din data: 26.03.2014
privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale - bilanţul prescurtat, contul de profit şi pierdere, datele informative şi situaţia activelor imobilizate pe anul fiscal 2013 ale Regiei Autonome - Administraţia Zonei Libere Curtici Arad


Având în vedere,
-Raportul Direcţiei Economice înregistrat cu nr. 4400/20.03.2014;
- Adresa Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 4374/19.03.2014;
- Hotărârea nr 575/19.03.2014 a Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad ;
- Ordinul nr. 3055/2009, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;
- prevederile art. 1 alin (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă Situaţiile financiare anuale, respectiv bilanţul prescurtat, contul de profit şi pierdere, datele informative şi situaţia activelor imobilizate pe anul fiscal 12013 ale Regiei Autonome - Administraţia Zonei Libere Curtici Arad, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Profitul net realizat în anul 2013, în valoare de 859.659 lei se repartizează pe următoarele destinaţii:
- Vărsăminte din profitul net la bugetul Judeţului Arad reprezentând 80%;
- Fond participare a salariaţilor la profit reprezentând 10% (scăzut din profitul net);
- Surse proprii de finanţare a investiţiilor reprezentând 10%.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici Arad.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici Arad
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
- Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

raportul.doc Descarcă
expunere_motive.doc Descarcă
anexa.pdf Descarcă
referat-_bilant.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)