H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 57 / 26.03.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 57

din data: 26.03.2014
privind aprobarea contractării de servicii sociale în Centre de îngrijire şi asistenţă persoane adulte cu handicap (CIA) pe două loturi a câte 20 beneficiari/lot


Având în vedere,
-adresele nr. 46345/29.11.2013 şi nr. 6142/14.02.2014 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad înregistrate la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 16779/02.12.2013, respectiv nr. 3717/10.03.2014;
-referatul nr. 4099/14.03.2014 al Serviciului Monitorizare Utilităţi Publice şi Contractarea Serviciilor Sociale;
-prevederile art. 112 alin. (3) lit. m, p şi q din Legea asistenţei sociale nr. 292/20.12.2011;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă contractarea de servicii sociale în Centre de îngrijire şi asistenţă persoane adulte cu handicap (CIA) pe două loturi a câte 20 beneficiari/lot.
Art.2.Furnizorul privat de servicii sociale va asigura finanţarea serviciilor sociale prestate cu minim 2% din valoarea contractului.
Art.3.Monitorizarea din punct de vedere tehnic, a activităţii desfăşurate de furnizorul privat de servicii sociale, se va efectua de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Monitorizare Utilităţi Publice şi Contractare Servicii Sociale din cadrul Direcţiei Tehnice Investiţii a Consiliului Judeţean Arad.
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii - Serviciul Monitorizare Utilităţi Publice şi Contractare Servicii Sociale.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot