H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 84 / 31.03.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 84

din data: 31.03.2014
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 219/09.08.2010 privind aprobarea proiectului „Ambulatoriul integrat din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad - Reabilitare/Modernizare, dezvoltare şi echipare cu aparatură de specialitate" şi a cheltuielilor aferente acestui proiect


Având în vedere,
-referatul nr. 4.811/27.03.2014 al Direcţiei Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeţean Arad;
-Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 19.767/25.03.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 4810/27.03.2014;
- Scrisoarea de notificare nr. 4.822/27.03.2014 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 4809/27.03.2014;
-Ghidul solicitantului-varianta consolidată, axa prioritară 3, „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", domeniul major de intervenţie 3.1 "Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate";
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 219/09.08.2010 privind aprobarea proiectului „Ambulatoriul integrat din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad - Reabilitare/Modernizare, dezvoltare şi echipare cu aparatură de specialitate" şi a cheltuielilor aferente acestui proiect, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Programe de Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Direcţia Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeţean Arad
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
Scris_acceptare_PT.pdf Descarcă
anexa.doc Descarcă
Notificare_vizita[1].pdf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)