H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 91 / 25.04.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 91

din data: 25.04.2014
privind modificarea patrimoniului public al Judeţului Arad concesionat la S.C. Compania de Apă Arad S.A cu bunurile achiziţionate prin fondul IID, respectiv alte bunuri donate/amortizate, recepţionate şi puse în funcţiune în anul 2013


Având în vedere,
-Adresele nr. 5395/20.03.2014 şi 5437/21.03.2014 ale S.C. Compania de Apă Arad S.A. privind bunurile intrate în patrimoniului public al Judeţului Arad concesionat la operatorul regional S.C. Compania de Apă Arad S.A., care au fost recepţionate şi puse în funcţiune în anul 2013;
-Referatul nr. 5684/11.04.2014 al Direcţiei Tehnică-Investiţii privind modificarea Patrimoniului Public al Judeţului Arad concesionat la S.C. Compania de Apă Arad S.A cu bunurile achiziţionate prin fondul IID, respectiv alte bunuri donate/amortizate, recepţionate şi puse în funcţiune în anul 2013;
-Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 393/22.12.2009 privind gestiunea serviciului de alimentare cu apa si canalizare al judeţului Arad;
-Prevederile art. 7, pct.1 alin. 1) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009;
-Prevederile art. 863 lit. c) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;
-Prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 82 /1991 a contabilităţii republicată;
-Prevederile art. 121 alin. (3) din Legea 215/2001 administraţiei publice locale republicată cu modificările ulterioare;
-Prevederile art. 3 alin.(3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Arad;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se declară de interes public judeţean bunurile realizate din fondul IID, recepţionate şi puse în funcţiune la S .C. Compania de Apă Arad S.A. în anul 2013, menţionate în Anexele nr. 1-11 la prezenta hotărâre, după cum urmează:
a)Bunurile recepţionate şi puse în funcţiune în luna Ianuarie 2013 în valoare totală de 9.441,64 lei, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;
b)Bunurile recepţionate şi puse în funcţiune în luna Martie 2013 în valoare totală de 370.299,38 lei, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre;
c)Bunurile recepţionate şi puse în funcţiune în luna Aprilie 2013 în valoare totală de 8.409,75 lei, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre;
d)Bunurile recepţionate şi puse în funcţiune în luna Mai 2013 în valoare totală de 573.278,28 lei, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre;
e)Bunurile recepţionate şi puse în funcţiune în luna Iunie 2013 în valoare totală de 527.786,84 lei, conform Anexei nr. 5 la prezenta hotărâre;
f)Bunurile recepţionate şi puse în funcţiune în luna Iulie 2013 în valoare totală de 4.302,80 lei, conform Anexei nr. 6 la prezenta hotărâre;
g)Bunurile recepţionate şi puse în funcţiune în luna August 2013 în valoare totală de 278.261,53 lei, conform Anexei nr. 7 la prezenta hotărâre;
h)Bunurile recepţionate şi puse în funcţiune în luna Septembrie 2013 în valoare totală de 172,11 lei, conform Anexei nr. 8 la prezenta hotărâre;
i)Bunurile recepţionate şi puse în funcţiune în luna Octombrie 2013 în valoare totală de 1.979,29 lei, conform Anexei nr. 9 la prezenta hotărâre;
j)Bunurile recepţionate şi puse în funcţiune în luna Noiembrie 2013 în valoare totală de 2.040.688,40 lei, conform Anexei nr. 10 la prezenta hotărâre;
k)Bunurile recepţionate şi puse în funcţiune în luna Decembrie 2013 în valoare totală de 57.513,95 lei, conform Anexei nr. 11 la prezenta hotărâre;
Art.2.Se declară de interes public judeţean bunurile în valoare totală de 70.464,98 lei, realizate din fondurile proprii ale S.C. Compania de Apă Arad S.A., care s-au amortizat integral, conform Anexei nr. 12 la prezenta hotărâre.
Art.3.Se acceptă donaţiile constând în branşamente de apă şi racorduri la canalizare realizate de persoanele fizice şi/sau juridice pe domeniul public de interes judeţean, puse în funcţiune la S.C. Compania de Apă Arad S.A. în anul 2013, a căror valoare totală este de 605.280,73 lei, conform Anexei nr. 13 la prezenta hotărâre.
Art.4.Se declară de interes public judeţean apometrul DN 65 mm pus în funcţiune de către S.C. Compania de Apă Arad S.A., în valoare de 941 lei, amortizat integral, menţionat în Anexa nr. 14 la prezenta hotărâre.
Art.5.Se declară de interes public judeţean bunurile realizate şi puse în funcţiune din sursele proprii ale operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A. în valoare totală de 15.679,00 lei, menţionate în Anexa nr. 15 la prezenta hotărâre.
Art.6.Se majorează patrimoniul public al Judeţului Arad concesionat la S.C. Compania de Apă Arad S.A., cu valoarea bunurilor menţionate la art. 1 - 5.
Art.7.Se completează prin act adiţional Anexa c) - "Inventarul bunurilor proprietate publică şi privată aferente Serviciilor" la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr. 393/22.12.2009 cu valoarea bunurilor menţionate la art. 1 - 5.
Art.8.Se acordă mandat special dlui. Mircea Rusu - reprezentantul Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, să voteze aprobarea şi semnarea Actului Adiţional la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009, în numele şi pe seama membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.
Art.9.Se acordă mandat special reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială Compania de Apă Arad S.A., să voteze aprobarea şi semnarea Actului Adiţional la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009.
Art.10.Anexele nr. 1 - 15 fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art.11.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Serviciul Administrarea Patrimoniului Public şi Privat şi Serviciul Contabilitate din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.12.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad;
-Direcţia Tehnică Investiţii - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat a Consiliului Judeţean Arad;
-Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate a Consiliului Judeţean Arad;
-S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
-Reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială Compania de Apă Arad S.A.;
-Dlui. Mircea Rusu, reprezentantul Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa_5.xls Descarcă
Anexa_4.xls Descarcă
Anexa_2.xls Descarcă
Anexa_15.xls Descarcă
Anexa_13.xls Descarcă
Anexa_7.xls Descarcă
Anexa_14.xls Descarcă
Anexa_12.xls Descarcă
Anexa_9.xls Descarcă
Anexa_3.xls Descarcă
Referat.doc Descarcă
Anexa_11.xls Descarcă
Anexa_8.xls Descarcă
Anexa_6.xls Descarcă
Anexa_1.xls Descarcă
Anexa_10.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)