H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 88 / 25.04.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 88

din data: 25.04.2014
privind aprobarea arondării comunelor Gurahonţ, Brazii, Buteni şi Dieci la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al comunei Gurahonţ


Având în vedere,
-Referatul nr. 6026/17.04.2014 al Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ;
-Adresa Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Arad nr. 16.607/16.04.2014 înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 5.968/16.04.2014;
-Avizul nr. 3723048/19.04.2013 al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
-Hotărârea nr. 49/25.07.2013 a Consiliului local al comunei Gurahonţ privind înfiinţarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Gurahonţ;
- Hotărârea nr. 66/31.10.2012 a Consiliului local al comunei Brazii privind aprobarea arondării comunei Brazii la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Gurahonţ;
- Hotărârea nr. 13/28.02.2013 a Consiliului local al comunei Buteni privind aprobarea arondării comunei Buteni la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Gurahonţ;
- Hotărârea nr. 69/30.10.2012 a Consiliului local al comunei Dieci privind aprobarea arondării comunei Dieci la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Gurahonţ;
- Prevederile art. 25(3) din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă arondarea comunelor Gurahonţ, Brazii, Buteni şi Dieci la Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor al comunei Gurahonţ.
Art. 2. Cu data prezentei hotărâri, orice prevedere contrară se abrogă.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad
- Primăria comunei Gurahonţ
- Primăria comunei Brazii
- Primăria comunei Buteni
- Primăria comunei Dieci.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat_Evidenta_persoanelor.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)