H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 95 / 25.04.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 95

din data: 25.04.2014
privind aprobarea vânzării unui imobil aflat în domeniul privat al Judeţului Arad, situat în localitatea Curtici, înscris în C.F. nr. 300897 Curtici, nr. cad. 300897


Având în vedere,
-Referatul nr. 5701 din 11.04.2014 al Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Adresele nr. 4349/19.03.2014 şi nr. 5542/09.04.2014 ale domnului Mercea Olivian Marcian;
-Adresa nr. 4698/23.03.2014 a S.C. Puma Trans S.R.L. Arad;
-Contractul de închiriere nr. 11963/1/11.09.2013, încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi P.F. Mercea Olivian Marcian;
-Extrasul C.F. nr. 300897 - Curtici;
-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. c şi art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă rezilierea, prin acordul părţilor, a Contractului de închiriere nr. 11963/1/2013 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi P.F. Mercea Olivian Marcian.
Art.2. Se aprobă vânzarea, prin licitaţie publică, a imobilului construcţie în suprafaţă construită de 78 mp şi teren în suprafaţă totală de 861 mp, aflat în domeniul privat al Judeţului Arad, situat în localitatea Curtici, înscris în C.F. nr. 300897 Curtici, nr. cad. 300897.
Art.3.Se aprobă efectuarea unui raport de evaluare de către persoane juridice/fizice autorizate, având ca obiectiv stabilirea preţului de pornire al licitaţiei publice organizate în vederea vânzării imobilului menţionat la art. 2.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Art.5.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Consiliului Judeţean Arad
]-Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)