H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 96 / 25.04.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 96

din data: 25.04.2014
privind aprobarea costului mediu lunar pentru persoana adultă cu handicap instituţionalizată


Având în vedere,
-Referatul nr. 5996/17.04.2014 al Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad;
-Referatul nr. 15833/11.04.2014 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, înregistrat la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 5723/11.04.2014;
-prevederile art. 51 - 54 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare;
-Prevederile art. 33 din anexa la H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă costul mediu lunar pentru persoana adultă cu handicap instituţionalizată, în cuantum de 2.307,44 lei/lună/asistat.
Art.2.Se aprobă costul mediu lunar pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.Costul mediu/lună/asistat pentru persoana cu handicap instituţionalizată poate fi modificat în funcţie de evoluţia elementelor de costuri care intră în componenţa cheltuielilor totale.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad şi Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
Art.5.Prezenta hotărâre se comunica la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

cost_mediu__2013.xls Descarcă
referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)