H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 105 / 25.04.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 105

din data: 25.04.2014
privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru desfăşurarea activităţii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad, pe anul 2014


Având în vedere,
-referatul nr. 6038/17.04.2014 întocmit de secretarul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad;
-prevederile art.20 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă alocarea din bugetul Judeţului Arad a sumei de 50.000 lei pentru desfăşurarea activităţii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad, în anul 2014.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Direcţia Economice a Consiliului Judeţean Arad
- Secretariatului Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot