H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 94 / 25.04.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 94

din data: 25.04.2014
privind declararea de interes public judeţean a imobilului situat în municipiul Arad, str. O.Goga nr. 17 şi transmiterea acestuia în administrarea directă a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 5.661 din 10.04.2014 întocmit de către Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Contractul de vânzare-cumpărare, autentificat prin Încheierea nr. 190 din data de 12.03.2014;
-Extras C.F. nr. 304720 - Arad nr. cad. 304720;
-Contractul de administrare directă nr. 4367 din data de 25.03.2011 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. c şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare;
-Prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se declară de interes public judeţean imobilul situat în municipiul Arad, str. Octavian Goga nr. 17, compus din clădire, cu regim de înălţime S+P+1E, în suprafaţă construită desfăşurată de 1.971 mp şi teren intravilan în suprafaţă de 990 mp, înscris în C.F. nr. 304720 - Arad, nr. cad. 304720.
Art.2. Imobilul menţionat la art. 1 se transmite în administrarea directă a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, cu destinaţie de spaţii medicale.
Art.3.Predarea - primirea imobilului menţionat la art. 1 se va realiza prin încheierea unui protocol între părţile interesate.
Art.4.Anexa la Contractul de administrare directă nr. 4367 din data de 25.03.2011 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad se modifică în mod corespunzător.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Direcţiei Tehnice-Investiţii a Consiliului Judeţean Arad.
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.
-Direcţia Tehnică - Investiţii, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Consiliului Judeţean Arad;
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

6_REF_SP_5661_Declararea_imobil_O_Goga___dom_public_jud_arad.pdf Descarcă
referat.doc Descarcă
5_PV_RECEPTIE_MIJLOC_FIX_=_TEREN.pdf Descarcă
4_PV_RECEPTIE_MIJLOC_FIX_=_CONSTRUCTIE.pdf Descarcă
3_CF_=_IMOBIL_ARAD_O_GOGA.pdf Descarcă
8__CAD.pdf Descarcă
1_H_CJA_31_2014_aprobarea_cumpararii_imobile_Arad_O_GOGA_15___17.pdf Descarcă
2_CONTRACT_VANZARE_CUMPARARE_=_IMOBIL_ARAD_O_GOGA.pdf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)