H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 98 / 25.04.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 98

din data: 25.04.2014
privind aprobarea contractării serviciilor sociale într-un centru de îngrijire şi asistenţă cu o capacitate de 30 locuri


Având în vedere,
-referatul nr. 5766/14.04.2014 al Serviciului Monitorizare Utilităţi Publice şi Contractarea Serviciilor Sociale;
-adresa nr. 6142/14.02.2014 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 3717/10.03.2014;
-prevederile art. 112 alin. (3) lit. m, p şi q din Legea asistenţei sociale nr. 292/20.12.2011;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă contractarea de servicii sociale într-un centru de îngijire şi asistenţă cu o capacitate de 30 locuri.
Art.2.Furnizorul privat de servicii sociale va asigura finanţarea serviciilor sociale prestate cu minim 2% din valoarea contractului.
Art.3.Monitorizarea din punct de vedere tehnic, a activităţii desfăşurate de furnizorul privat de servicii sociale, se va efectua de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Monitorizare Utilităţi Publice şi Contractare Servicii Sociale din cadrul Direcţiei Tehnice Investiţii a Consiliului Judeţean Arad.
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii - Serviciul Monitorizare Utilităţi Publice şi Contractare Servicii Sociale a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat_economic_halmagiu.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)