H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 90 / 25.04.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 90

din data: 25.04.2014
privind trecerea din domeniul public al judeţului Arad concesionat la S.C. Compania de Apă Arad S.A., în domeniul public al Municipiului Arad, a bunurilor aferente staţiilor de pompare ape pluviale SP 5 Micălaca şi SP Alfa-Faleză Sud situate în Municipiul Arad


Având în vedere,
-Referatul nr. 5683/11.04.2014 al Direcţiei Tehnică-Investiţii privind trecerea din domeniul public al judeţului Arad concesionat la S.C. Compania de Apă Arad S.A., în domeniul public al Municipiului Arad, a bunurilor aferente staţiilor de pompare ape pluviale SP 5 Micălaca şi SP Alfa-Faleză Sud situate în Municipiul Arad;
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 85/31.03.2014 privind acceptarea transferului din proprietatea publică a Judeţului Arad, concesionată la S.C. Compania de Apă Arad S.A., în domeniul public al Municipiului Arad, a bunurilor aferente Staţiei de pompare SP 5 şi SP Alfa situate în municipiul Arad;
-Prevederile art. 7, pct.1 alin. 1) şi alin. 2) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009;
-Prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 82 /1991 a contabilităţii republicată;
-Prevederile art. 3 alin. (4) şi ale pct. III. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Arad;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă trecerea bunurilor în valoarea totală de 1.249.718,39 lei, aferente staţiei de pompare SP 5 situată în cartierul Micălaca din municipiul Arad, cu datele de identificare prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din domeniul public al Judeţului Arad, în domeniul public al Municipiului Arad şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad.
Art.2.Se aprobă trecerea bunurilor în valoarea totală de 979.979,46 lei, aferente staţiei de pompare ape pluviale situată în cartierul Alfa-Faleză Sud din municipiul Arad cu datele de identificare prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, din domeniul public al Judeţului Arad, în domeniul public al Municipiului Arad şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad.
Art.3.Se diminuează valoarea patrimoniului public al Judeţului Arad concesionat la S.C. Compania de Apă Arad S.A., cu valoarea bunurilor menţionate la art. 1 şi art. 2.
Art.4.Se modifică prin Act Adiţional, Anexa prevăzută la art. 78 pct.1 lit. c) - "Inventarul bunurilor proprietate publică şi privată aferente Serviciilor" la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 393/22.12.2009 cu valoarea bunurilor menţionate la art.1 şi art.2.
Art. 5.Bunurile menţionate la art. 1 şi art. 2 se predau pe bază de protocol de predare - primire.
Art.6.Se acordă mandat special dlui. Mircea Rusu - reprezentantul Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, să voteze aprobarea şi semnarea Actului Adiţional menţionat în art. 4 la prezenta hotărâre, la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009, în numele şi pe seama membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.
Art.7.Se acordă mandat special reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială Compania de Apă Arad S.A., să voteze aprobarea şi semnarea Actului Adiţional menţionat în art.4 la prezenta hotărâre, la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009.
Art.8. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Serviciul Administrarea Patrimoniului Public şi Privat şi Serviciul Contabilitate din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.10.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Consiliul Local al Municipiului Arad
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate a Consiliului Judeţean Arad
-S.C. Compania de Apă Arad S.A.
-Reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
-Dlui. Mircea Rusu, reprezentantul Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa_2.xls Descarcă
Referat.doc Descarcă
Anexa_1.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)