H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 89 / 25.04.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 89

din data: 25.04.2014
privind aprobarea arondării comunelor Beliu, Archiş, Craiva şi Hăşmaş la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al comunei Beliu


Având în vedere,
-Referatul nr. 6026/17.04.2014 al Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ;
-Adresa Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Arad nr. 16.608/16.04.2014 înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 5.969/16.04.2014;
-Avizul nr. 3723562/18.06.2013 al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
-Hotărârea nr. 22/11.04.2014 a Consiliului local al comunei Beliu privind înfiinţarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Comunei Beliu;
-Hotărârea nr. 8/29.02.2012 a Consiliului local al comunei Archiş privind privind aprobarea arondării comunei Archiş la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Beliu;
-Hotărârea nr. 13/20.03.2012 a Consiliului local al comunei Craiva privind aprobarea arondării comunei Craiva la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Beliu ;
-Hotărârea nr. 18/07.03.2012 a Consiliului local al comunei Hăşmaş privind aprobarea arondării comunei Hăşmaş la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Beliu;
-Prevederile art. 25(3) din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă arondarea comunelor Beliu, Archiş, Craiva şi Hăşmaş la Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor al comunei Beliu.
Art. 2. Cu data prezentei hotărâri, orice prevedere contrară se abrogă.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad
- Primăria comunei Beliu
- Primăria comunei Archiş
- Primăria comunei Craiva
- Primăria comunei Hăşmaş.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat_Evidenta_persoanelor.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)