H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 103 / 25.04.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 103

din data: 25.04.2014
privind aprobarea promovării proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest etapa a III - a"


Având în vedere,
-Referatul nr. 5905/15.04.2014 al Direcţiei Programe de Dezvoltare;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 232/30.09.2013 privind aprobarea promovării proiectului; „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest etapa a III - a";
-Procedurile de accesare a finanţării prin Programul Operaţional Regional Axa prioritară 3, DMI 3 3;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă promovarea şi implementarea de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST a proiectului "Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest etapa III-a".
Art.2(1) Se aprobă bugetul proiectului "Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest etapa III-a", conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă sursele de finanţare a proiectului prevăzut la art.1, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Pentru realizarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest etapa a III - a", Consiliul Judeţean Arad se angajează să asigure:
-Suma de 16.740 lei reprezentând contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Arad la cheltuielile eligibile ale proiectului;
-Cotă parte din finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului;
-25% din valoarea resurselor financiare necesare implementării proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.4.Se aprobă repartizarea pe judeţele asociate în cadrul ADIVEST a echipamentelor achiziţionate conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.5.Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 232/30.09.2013 privind aprobarea promovării proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest etapa a III - a", se abrogă.
Art.6. Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST.
Art.8.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Consiliul Judeţean Caraş- Severin
-Consiliul Judeţean Hunedoara
-Consiliul Judeţean Timiş
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST
-Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Timiş - ADETIM.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_1.doc Descarcă
anexa_3.doc Descarcă
anexa_2.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)