H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 109 / 25.04.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 109

din data: 25.04.2014
privind modificarea inventarului patrimoniului public al Judeţului Arad concesionat la S.C. Compania de Apă Arad S.A. ca urmare a inventarierii desfăşurate pentru exerciţiul financiar 2013


Având în vedere,
-Referatul nr. 6085/17.04.2014 al Direcţiei Tehnică-Investiţii privind modificarea inventarului patrimoniului public al Judeţului Arad concesionat la S.C. Compania de Apă Arad S.A. ca urmare a inventarierii desfăşurate pentru exerciţiul financiar 2013;
-Adresa nr. 7608/16.04.2014 a S.C. Compania de Apă Arad S.A. privind plusurile de inventar, respectiv bunurile care au suferit modificări sau redenumiri aferente patrimoniului public al Judeţului Arad concesionat la operatorul regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
-Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 393/22.12.2009 privind gestiunea serviciului de alimentare cu apa si canalizare al judeţului Arad;
-Prevederile art. 7, pct.1 alin. 1) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009;
-Prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 82 /1991 a contabilităţii republicată;
-Prevederile art. 123 alin.(1) din Legea 215/2001 administraţiei publice locale republicată cu modificările ulterioare;
-Prevederile art. 3 alin.(3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Arad;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se declară de interes public judeţean bunurile aferente serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare concesionate la operatorul regional S.C. Compania de Apă Arad S.A., rezultate ca plusuri de inventar în urma inventarierii din anul 2013, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se modifică inventarul bunurilor aferente serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare concesionate la operatorul regional S.C. Compania de Apă Arad S.A. în urma operaţiunilor de modificare a unor denumiri, reclasificării şi defalcării pe mijloace fixe componente a unor bunuri, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Se majorează valoarea patrimoniul public al Judeţului Arad concesionat la S.C. Compania de Apă Arad S.A., cu valoarea bunurilor menţionate la art. 1.
Art.4.Se completează prin act adiţional Anexa c) - "Inventarul bunurilor proprietate publică şi privată aferente Serviciilor" la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr. 393/22.12.2009 cu bunurile menţionate la art. 1 şi art. 2.
Art.5.Se acordă mandat special dlui. Mircea Rusu - reprezentantul Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, să voteze aprobarea şi semnarea actului adiţional menţionat la art. 4 la prezenta hotărâre, la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009, în numele şi pe seama membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.
Art.6.Se acordă mandat special reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială Compania de Apă Arad S.A., să voteze aprobarea şi semnarea actului Adiţional la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009, menţionat la art. 4 la prezenta hotărâre.
Art.7.Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Serviciul Administrarea Patrimoniului Public şi Privat şi Serviciul Contabilitate din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.9.Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canalizare Judeţul Arad;
- Direcţia Tehnică - Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad
- Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate din cadrul Consiliului Judeţean Arad
- S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
- Reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială Compania de Apă Arad S.A.;
- Dlui. Mircea Rusu, reprezentantul Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_2.pdf Descarcă
Adresa_7608.pdf Descarcă
anexa_1.xls Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot