H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 112 / 25.04.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 112

din data: 25.04.2014
privind aprobarea valorii estimate de 28.235.440,50 lei TVA inclus şi a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor de lucrări „Închidere depozite neconforme în judeţul Arad, rest de executat" şi "Construcţia staţiilor de transfer, staţiilor de compostare şi a staţiei de sortare în judetul Arad, rest de executat", parte componentă a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad" cu nr. CCI 2009RO161PR033


Având în vedere,
-Referatul nr. 6.163/22.04.2014 al Direcţiei Programe de Dezvoltare, Unitatea de Implementare a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Arad";
-Raportul de expertiză tehnică nr. 12459/16.09.2013 întocmit de S.C. Synergic Proiect SRL;
-Documentaţia de atribuire aferentă contractului „Închidere depozite neconforme în judeţul Arad - rest de executat" întocmită de S.C. DAER PROIECT S.R.L pentru proiectul „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad" cu nr. CCI 2009 RO 161 PR 033;
-Documentaţia de atribuire aferentă contractului de lucrări „Construcţia staţiilor de transfer, staţiilor de compostare şi a staţiei de sortare în judeţul Arad" întocmită de S.C. DAER PROIECT S.R.L pentru proiectul „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad" cu nr. CCI 2009 RO 161 PR 033,;
-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. b şi alin. (3) lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă valoarea estimată de 7.476.100,66 lei, inclusiv T.V.A. aferentă Contractului de lucrări pentru proiectul „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad" cu nr. CCI 2009 RO 161 PR 033, LOT 1 „Închidere depozite neconforme în judeţul Arad - rest de executat".
Art.2.Se aprobă Documentaţia de atribuire aferentă Contractului de lucrări pentru proiectul „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad" cu nr. CCI 2009 RO 161 PR 033, LOT 1 „Închidere depozite neconforme în judeţul Arad - rest de executat", conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.3.Se aprobă valoarea estimată de 20.759.339,84 lei, inclusiv T.V.A. aferentă Contractului de lucrări pentru proiectul „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad" cu nr. CCI 2009 RO 161 PR 033, LOT 2 „Construcţia staţiilor de transfer, staţiilor de compostare şi a staţiei de sortare în judeţul Arad".
Art.4.Se aprobă Documentaţia de atribuire aferentă Contractului de lucrări pentru proiectul „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad" cu nr. CCI 2009 RO 161 PR 033, LOT 2 „Construcţia staţiilor de transfer, staţiilor de compostare şi a staţiei de sortare în judeţul Arad", conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.5.Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Programe de Dezvoltare - Unitatea de Implementare a Proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad".
Art.7.Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
- Direcţia Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeţean Arad
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Adresa_CJ_Arad_predare_documentatie_atribuire_-_21.03.2014.doc Descarcă
referat.doc Descarcă
112.rar Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 18 voturi
 
contra 13 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)