H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 113 / 25.04.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 113

din data: 25.04.2014
pentru modificarea preţului mediu/tona de masă verde obţinută de pe pajişte în judeţul Arad aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 2/30.01.2014


Având în vedere,
-Referatul nr. 5758/24.04.2014 al Direcţiei Administraţie Publică;
-Adresa nr. 1939/11.04.2014 a Direcţiei pentru agricultură Arad înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 5758/14.04.2014;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 2/30.01.2014 privind stabilirea preţului mediu/tonă la masa verde obţinută de pe pajişte în judeţul Arad;
-Prevederile art. 62, alin. (2^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 6, alin. 6 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 aprobate prin H.G. nr. 1064/2013;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se modifică preţul mediu/tona de masă verde obţinută de pe pajişte în judeţul Arad care va fi luat în calcul la încheierea contractelor de concesiune/închiriere de către consiliile locale cu crescători de animale, de la 250 lei/tonă la 80 lei/tonă.
Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Administraţie Publică a Consiliului Judeţean Arad.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Administraţie Publică din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Consiliul Local al Municipiului Arad şi consiliile locale comunale şi orăşeneşti din judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)