H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 87 / 25.04.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 87

din data: 25.04.2014
privind aprobarea participării Judeţului Arad în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei „Arad - capitală culturală europeană 2021"


Având în vedere,
-referatul nr. 5668/10.04.2014 al Administratorului public al Consiliului Judeţean Arad;
-adresa Primăriei Municipiului Arad nr. 22466/08.04.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 5528/09.04.2014;
-prevederile art. 91 alin.(1) lit. e şi alin. (6) lit. a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 4 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă participarea Judeţului Arad, în calitate de membru fondator, la înfiinţarea Asociaţiei „Arad - capitală culturală europeană 2021", conform statutului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.(1)Se mandatează domnul Nicolae Ioţcu - preşedinte al Consiliului Judeţean Arad să reprezinte Judeţul Arad la adunarea de constituire a Asociaţiei „Arad - capitală culturală europeană 2021", precum şi la stabilirea componenţei consiliului director şi a comisiei de cenzori ale asociaţiei.
(2)Se mandatează domnul Adrian Țolea - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad să reprezinte Judeţul Arad la adunarea de constituire a Asociaţiei „Arad - capitală culturală europeană 2021", precum şi la stabilirea componenţei consiliului director şi a comisiei de cenzori ale asociaţiei, în situaţia în care mandatul încredinţat conform alin. (1) nu poate fi îndeplinit.
Art.3.Se aprobă finanţarea participării Judeţului Arad la constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei „Arad - capitală culturală europeană 2021", cu suma de 100 lei.
Art.4.Cotizaţia anuală a Judeţului Arad la susţinerea activităţilor Asociaţiei „Arad - capitală culturală europeană 2021", se va stabili anual, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Arad.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administratorul public al Consiliului Judeţean Arad.
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad
-Primăriei Municipiului Arad
-Administratorului Public al Consiliului Judeţean Arad
-Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 3 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)