H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 114 / 05.05.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 114

din data: 05.05.2014
privind aprobarea cofinanţării de către Consiliul Judeţean Arad a obiectivului de investiţii "Reabilitare DJ 682 Arad-Felnac-Limită Judeţ Timiş km 100+080-117+080"


Având în vedere,
-referatul nr. 6598/05.05.2014 al Direcţiei Tehnice Investiţii, Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 59/26.03.2014 privind aprobarea cofinanţării de către Consiliul Judeţean Arad a obiectivului de investiţii "Reabilitare DJ 682 km 100+080-117+080 Arad-Felnac-Limită Judeţ Timiş"
-Prevederile art. 1, art. 2 lit. c, art. 3 alin. (3), art. 5 lit. e şi art.6 alin. (4) lit. a din Anexa la Ordinul nr. 1.851/2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă cofinanţarea de către Consiliul Judeţean Arad a obiectivului de investiţii "Reabilitare DJ 682 Arad-Felnac-Limită Judeţ Timiş km 100+080-117+080", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 59/26.03.2014 privind aprobarea cofinanţării de către Consiliul Judeţean Arad a obiectivului de investiţii "Reabilitare DJ 682 km 100+080-117+080 Arad-Felnac-Limită Judeţ Timiş" se abrogă.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)