H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 119 / 26.05.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 119

din data: 26.05.2014
privind prelungirea duratei Contractului de închiriere nr. 5470/06.06.2008 încheiat între Consiliului Judeţean Arad şi Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Graniţa România - Ungaria


Având în vedere,
-referatul nr. 7130/14.05.2014 al Direcţiei Tehnice Investiţii - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Adresa nr. 644/08.05.2014 a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Graniţa România - Ungaria înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 6887/09.05.2014;
-Art. 2 din Contractul de închiriere nr. 5470/06.06.2008 pentru suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă încheiat cu Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Graniţa România - Ungaria.;
-Prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei Contractului de închiriere nr. 5470/06.06.2008, încheiat cu Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Graniţa România - Ungaria, pentru spaţiul cu destinaţia de birou din imobilul situat în municipiul Arad, B-dul Revoluţiei nr. 81, parter, în suprafaţă de 29,99 mp, pe o perioadă de 6 (şase) ani.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.3.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad;
-Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Graniţa România - Ungaria.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)