H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 126 / 26.05.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 126

din data: 26.05.2014
privind actualizarea unor anexe la Monografia economico-militară a judeţului Arad - ediţia 2012


Având în vedere,
-referatul nr. 7365/20.05.2014 al Direcţiei Administraţie Publică privind propunerea de actualizare a unor anexe la Monografia economico-militară a judeţului Arad - ediţia 2012;
-Adresa nr. 672/13.05.2014 a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale prin care solicită actualizarea unor anexe la Monografia economico - militară a judeţului Arad - ediţia 2012, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 7365/20.05.2014;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 206/28.09.2012 privind adoptarea Monografiei economico-militare a judeţului Arad - ediţia 2012;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 119/28.05.2013 privind actualizarea unor anexe la Monografia economico-militară a judeţului Arad - ediţia 2012;
-Prevederile art. 4, alin (1) din Instrucţiuni privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti aprobate prin HG nr. 1174/2011;
-Prevederile art. 1 şi art. 4 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
-Prevederile capitolelor 1-4 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Anexele nr. 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8c, 8e, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17a, 18, 20a, şi 20b din Monografia economico - militară a judeţului Arad, ediţia 2012 adoptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 206/28.09.2012 şi actualizată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 119/28.05.2013 se actualizează şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 - 26 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Administraţie Publică a Consiliului Judeţean Arad.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Direcţia Administraţie Publică din cadrul Consiliului Judeţean Arad;
- Structura Teritorială pentru Probleme Speciale - judeţul Arad;
- Centrul Militar Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)