H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 120 / 26.05.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 120

din data: 26.05.2014
privind aprobarea caietului de sarcini întocmit pentru vânzărea, prin licitaţie publică, a terenului situat în localitatea Mocrea, înscris în C.F. nr. 302048 - Ineu, aflat în domeniul privat al Judeţului Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 7011/13.05.2014 al Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat la proiectul de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării, prin licitaţie publică, a terenului situat în localitatea Mocrea, înscris în C.F. nr. 302048 - Ineu, aflat în domeniul privat al Judeţului Arad;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 107/28.05.2013 privind aprobarea Raportului de evaluare întocmit în vederea stabilirii preţului de vânzare a terenului situat în localitatea Mocrea, înscris în C.F. nr. 302048 - Ineu, aflat în domeniul privat al Judeţului Arad;
-Adresa expertului tehnic judiciar Cojocariu Doru - Lucian înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 7000/13.05.2014;
-Extrasul C.F. nr. 302048 - Ineu;
-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. c, alin. (4) lit. b şi art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă caietul de sarcini întocmit pentru vânzarea, prin licitaţie publică, a terenului situat în localitatea Mocrea, în suprafaţă de 6532 mp, înscris în C.F. nr. 302048 Ineu, nr. cad. 1462 nr. top. 388-389/2/2, aflat în domeniul privat al Judeţului Arad, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, domnul Nicolae Ioţcu, să semneze în numele şi pe seama Judeţului Arad orice înscris necesar aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Art.4.Hotărârea se comunică la :
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad - Serviciul Contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Formular_3.doc Descarcă
Formularul_4.DOC Descarcă
formular_2.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă
Formular_1.doc Descarcă
Caiet_de_sarcini.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)