H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 122 / 26.05.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 122

din data: 26.05.2014
privind aprobarea documentaţiilor cadastrale întocmite în vederea reglementării situaţiei juridice a imobilului situat în municipiul Arad, Bulevardul Revoluţiei nr. 81, aflat în patrimoniul public al Judeţului Arad


Având în vedere,
-Referatul nr. 7325/19.05.2014 întocmit de către Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Planul de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire, întocmit de către S.C. Terra International S.R.L., proiect nr. 088/4/2013;
-Planul de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunere de alipire, întocmit de către S.C. Terra International S.R.L., proiect nr. 088/5/2013;
-C.F. nr. 341244 - Arad, nr. 341393 - Arad şi nr. 301566 - Arad;
-Prevederile art. 8, alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare;
-Prevederile art. 91, alin. 1, lit. c din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă documentaţia cadastrală de dezlipire, prin care se dezlipeşte imobilul aflat în domeniul privat al judeţului Arad, înscris în C.F. nr. 341244 Arad, nr. cad. 341244, în suprafaţă de 4145 mp, în două loturi, lotul 1 în suprafaţă de 3847 mp şi lotul 2 în suprafaţă de 298 mp, conform Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire, întocmit de către S.C. Terra International S.R.L., proiect nr. 088/4/2013.
Art.2.Se aprobă trecerea din domeniul privat al Judeţului Arad în domeniul public al Judeţului Arad a imobilului lot nr. 2, în suprafaţă de 298 mp, rezultat din dezlipirea aprobată conform art. 1.
Art.3.Se aprobă documentaţia cadastrală de alipire prin care se alipeşte imobilul lot nr. 2, în suprafaţă de 298 mp, rezultat din dezlipirea aprobată conform art. 1, cu imobilul înscris în C.F. nr. 341393 Arad, nr. cad. 341393, în suprafaţă de 438 mp şi imobilul înscris în C.F. nr. 301566 Arad, nr. cad. 301566, în suprafaţă de 1216 mp, conform Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunere de alipire, proiect nr. 088/5/2013 întocmit de către S.C. Terra Internaţional S.R.L.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Art.5.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-S.C. Terra International S.R.L.
-Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad - Serviciul Contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)