H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 135 / 26.05.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 135

din data: 26.05.2014
pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 112/25.04.2014 privind aprobarea valorii estimate de 28.235.440,50 lei TVA inclus şi a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor de lucrări „Închidere depozite neconforme în judeţul Arad, rest de executat" şi "Construcţia staţiilor de transfer, staţiilor de compostare şi a staţiei de sortare în judetul Arad, rest de executat", parte componentă a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad" cu nr. CCI 2009RO161PR033


Având în vedere,
-referatul nr. 7441/21.05.2014 al Direcţiei Programe de Dezvoltare, Unitatea de Implementare a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Arad";
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 112/25.04.2014 privind aprobarea valorii estimate de 28.235.440,50 lei TVA inclus şi a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor de lucrări „Închidere depozite neconforme în judeţul Arad, rest de executat" şi "Construcţia staţiilor de transfer, staţiilor de compostare şi a staţiei de sortare în judeţul Arad, rest de executat", parte componentă a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad" cu nr. CCI 2009RO161PR033;
-Prevederile art. 33^1 alin. 2 lit. b din O.U.G. nr. 34/2006
-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. b şi alin. (3) lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I.Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 112/25.04.2014 privind aprobarea valorii estimate de 28.235.440,50 lei TVA inclus şi a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor de lucrări „Închidere depozite neconforme în judeţul Arad, rest de executat" şi "Construcţia staţiilor de transfer, staţiilor de compostare şi a staţiei de sortare în judeţul Arad, rest de executat", parte componentă a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad" cu nr. CCI 2009RO161PR033 prin introducerea după articolul 4 a unui nou articol, art. 4^1, cu următorul conţinut:
"Art. 4^1 Documentaţiile de atribuire aprobate conform art. 2 şi art. 4 pot fi modificate, de către personalul cu atribuţii specifice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad, prin cuprinderea în conţinutul acestora a modificărilor necesare pentru remedierea neconformităţilor constatate de ANRMAP în cursul verificării conformităţii documentaţiilor de atribuire cu legislaţia aplicabilă în domeniul achiziţiilor publice".
Art.II.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 112/25.04.2014 rămân nemodificate.
Art.III.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Programe de Dezvoltare - Unitatea de Implementare a Proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad".
Art.IV.Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
- Direcţia Programe de Dezvoltare din cadrul Consiliului Judeţean Arad
- Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.


PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 17 voturi
 
contra 10 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)