H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 123 / 26.05.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 123

din data: 26.05.2014
privind aprobarea cumpărării, de către Judeţul Arad a imobilului situat în municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 56-76


Având în vedere,
-referatul nr. 7010/13.05.2014 al Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat la proiectul de hotărâre privind aprobarea cumpărării, de către Judeţul Arad a imobilului situat în municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 56 - 76;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 79/26.04.2013 privind aprobarea achiziţionării, prin licitaţie publică, de către Consiliul Judeţean Arad a unui imobil din municipiul Arad în vederea asigurării spaţiilor necesare desfăşurării activităţii unor servicii publice de interes judeţean şi pentru activitate proprie;
-Procesul - verbal nr. 5579/09.04.2014 al şedinţei de licitaţie organizată în vederea achiziţionării unui imobil în municipiul Arad, de către Consiliul Judeţean Arad, întocmit de Comisia de licitaţie din cadrul Consiliului Judeţean Arad;
-C.F. nr. 310687 - Arad;
-Prevederile art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă cumpărarea de către Judeţul Arad a imobilului situat în municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 56-76, înscris în C.F. nr. 310687 - Arad, nr. cad. 310687, aflat în proprietatea S.C. Silurus S.R.L..
Art.2.(1)Se aprobă plata sumei de 320.000 euro către S.C. Silurus S.R.L., reprezentând contavaloarea cumpărării, de către Judeţul Arad, a imobilului prevăzut la art.1.
(2)Suma prevăzută la alin. (1) va fi achitată astfel: suma de 1.000.000. lei la data semnării contractului de vânzare - cumpărare, iar diferenţa în anul 2015.
Art.3.Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, domnul Nicolae Ioţcu, să semneze personal sau printr-o persoană împuternicită în acest sens, în numele şi pe seama Judeţului Arad orice înscris necesar aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat şi Serviciul Contabilitate din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.5.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-S.C. Silurus S.R.L.
-Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad - Serviciul Contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 17 voturi
 
contra 10 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)