H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 124 / 26.05.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 124

din data: 26.05.2014
privind aprobarea trecerii din domeniul public al Judeţului Arad în domeniul public al oraşului Pâncota a unui teren în suprafaţă de 11.825 mp aferent Uzinei de Apă din oraşul Pâncota


Având în vedere,
-referatul nr. 7446/21.05.2014 al Direcţiei Tehnică Investiţii privind transferul cu titlul gratuit a unei suprafeţe de teren situate în oraşul Pâncota, din domeniul public al Judeţului Arad concesionat la S.C. Compania de Apă Arad S.A, în domeniul public al oraşului Pâncota;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 302/20.12.2013 privind actualizarea situaţiei suprafeţelor de teren din domeniul public şi privat al Judeţului Arad, aferente serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 44/25.02.2005;
-Hotărârea Consiliului Local Pâncota nr. 39/20.05.2013 privind acceptul prealabil de transfer din domeniul public al Judeţului Arad, concesionat la S.C. Compania de Apă Arad S.A. în domeniul public al oraşului Pâncota şi administrarea Consiliului Local Pâncota a terenului aferent Uzinei de Apă Pâncota;
-Prevederile art. 7, pct.1 alin.1) şi art. 8 pct. 4 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009;
-Prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 82 /1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 3 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale pct. III. 4 din Anexa la Legea nr. 213/1998;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă trecerea terenului în suprafaţă de 11.825 mp evidenţiat la poziţia nr. crt. 29, cu număr de inventar 80000061 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 302/20.12.2013 aferent Uzinei de Apă din oraşul Pâncota, din domeniul public al Judeţului Arad, în domeniul public al oraşului Pâncota.
Art.2.(1).Se diminuează patrimoniul public al Judeţului Arad aferent serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, concesionat la operatorul regional S.C. Compania de Apă Arad S.A., cu terenul în suprafaţă de 11.825 mp, în valoare totală de 250.162,65 lei.
(2).Se radiază din evidenţele contabile ale Consiliului Judeţean Arad şi din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 302/20.12.2013 terenul menţionat la art. 1.
Art.3.Se modifică prin act adiţional Anexa c) - "Inventarul bunurilor proprietate publică şi privată aferente Serviciilor" la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 393/22.12.2009, corespunzător operaţiunilor de modificare aprobate conform art.1 şi 2.
Art.4.Se acordă mandat special dlui. Mircea Rusu - reprezentantul Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, să voteze aprobarea şi semnarea actului adiţional menţionat la art. 3 din prezenta hotărâre, la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009, în numele şi pe seama membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.
Art.5.Se acordă mandat special reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială Compania de Apă Arad S.A., să voteze aprobarea şi semnarea actului adiţional la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009, menţionat la art. 3 din prezenta hotărâre.
Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.7.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Primăria oraşului Pâncota
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad - Serviciul Contabilitate
-S.C. Compania de Apă Arad S.A.
-Reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială Compania de Apă Arad S.A.
-Dl. Mircea Rusu, reprezentantul Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă
HCL_39_20_05_2013_Pancota_accept_prealabil_preluare_11325_mp_Uz_apa_(2).JPG Descarcă
HCL_39_20_05_2013_Pancota_accept_prealabil_preluare_11325_mp_Uz_apa_(1).JPG Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)