H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 127 / 26.05.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 127

din data: 26.05.2014
privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Arad pe anul 2014 la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 7141/15.05.2014 al Direcţiei Tehnice Investiţii;
-Hotărârea nr. 4 din data de 16.04.2014 privind aprobarea proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli al Asociaţiei întocmit pentru următorul exerciţiu financiar, anul 2014 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad;
-Prevederile art. 11, lit. b din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad;
-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. d şi alin. (5) lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă plata sumei de 212.475 lei reprezentând cotizaţia Consiliului Judeţean Arad pe anul 2014 la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.
Art.2.Serviciul Contabilitate al Consiliului Judeţean Arad va asigura virarea sumei aprobate conform art.1, în contul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, în tranşe trimestriale egale, în cuantum de 53.118,75 lei.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad
- Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad - Serviciul Contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)