H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 128 / 26.05.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 128

din data: 26.05.2014
privind aprobarea cofinanţării de către Judeţul Arad prin Consiliul Judeţean Arad a proiectului „Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Arad, în perioada 2014-2020"


Având în vedere,
-Referatul nr. 7279/19.05.2014 al Direcţiei Tehnice Investiţii;
-Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 1 - Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007 - 2013 pentru realizarea proiectului „Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Arad, în perioada 2014 - 2020";
-Prevederile art. 3, alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 2, alin. (1) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă cofinanţarea proiectului „Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Arad, în perioada 2014 - 2020".
Art. 2. Se aprobă contribuţia proprie ce revine Judeţului Arad, prin Consiliul Judeţean Arad, la proiectul „Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Arad, în perioada 2014 - 2020", în sumă de 1% din valoarea investiţiei de 22.193.500 lei (fără TVA), reprezentând 221.935 lei (fără TVA).
Art. 3. Consiliul Judeţean Arad se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile acordării finanţării nerambursabile, pe durata derulării proiectului „Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Arad, în perioada 2014 - 2020". Sumele necesare cofinanţării vor fi cuprinse în bugetul judeţului, aferent perioadei de implementare a proiectului 2014 - 2020.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad şi Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad
-S.C. Compania de Apă Arad S.A.
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot