H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 121 / 26.05.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 121

din data: 26.05.2014
pentru abrogarea Hotărârii Consiliul Judeţean Arad nr. 95/25.04.2014 privind aprobarea vânzării unui imobil aflat în domeniul privat al Judeţului Arad, situat în localitatea Curtici, înscris în C.F. nr. 300897 Curtici, nr. cad. 300897


Având în vedere,
-referatul nr. 7326/19.05.2014 al Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat la proiectul de hotărâre privind anularea Hotărârii Consiliul Judeţean Arad nr. 95/25.04.2014 privind aprobarea vânzării unui imobil aflat în domeniul privat al Judeţului Arad, situat în localitatea Curtici, înscris în C.F. nr. 300897 Curtici, nr. cad. 300897;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 95/25.04.2014 privind aprobarea vânzării unui imobil aflat în domeniul privat al Judeţului Arad, situat în localitatea Curtici, înscris în C.F. nr. 300897 Curtici, nr. cad. 300897;
-Contractul de închiriere imobil situat în judeţul Arad, localitatea Curtici, înregistrat la Consiliul Judeţean Arad sub nr.11963/11.09.2013, încheiat între Judeţul Arad prin Consiliul Judeţean Arad şi P.F. Mercea Olivian Marcian;
-Adresa domnului Mercea Olivian Marcian înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 6700/07.05.2014;
-Extrasul C.F. nr. 300897 - Curtici;
-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. c şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 95/25.04.2014 privind aprobarea vânzării unui imobil aflat în domeniul privat al Judeţului Arad, situat în localitatea Curtici, înscris în C.F. nr. 300897 Curtici, nr. cad. 300897.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.3.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-domnul Mercea Olivian Marcian
-Direcţia Tehnică - Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad - Serviciul Contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)