H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 138 / 26.05.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 138

din data: 26.05.2014
privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2014


Având în vedere,
-referatul nr. 7463/21.05.2014 al Direcţiei Economice cu privire la rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2014;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 18/30.01.2014 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2014, modificată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Arad nr. 27/18.02.2014, nr. 42/28.02.2014, nr. 82/26.03.2014 şi nr. 108/25.04.2014;
-prevederile art. 19 alin. 2 si art. 49 alin. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. b şi alin. (3) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-punctul 3 din Anexa la Ordinul nr. 445 din 31.03.2014 al Ministerului Dzvoltării Regionale şi Administraţiei Publice privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului naţional de dezvoltare locală, pentru judeţul Arad, pe anul 2014;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă modificarea anexelor nr. 1, 1.1, 1.2 şi 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 18/30.01.2014 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2014, conform anexelor nr. 1-4 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă modificarea anexei nr. 4.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 42/28.02.2014 privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2014, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.
Art.3.(1) Cheltuielile prevăzute în bugetul Judeţului Arad pe anul 2014 reprezintă limitele maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va face în condiţiile legii.
(2)Angajarea, contractarea de lucrări şi de bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli de către ordonatorii de credite se face numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate şi în limita veniturilor încasate.
Art. 4.Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad
-Trezoreria Arad
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_1.doc Descarcă
138_2605_anexa_5.pdf Descarcă
anexe_1.1_si_1.2.xls Descarcă
anexa_4.1.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)