H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 118 / 26.05.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 118

din data: 26.05.2014
privind modificarea valorii de inventar la unele bunuri din patrimoniul public al Judeţului Arad, aflate în administrare directă la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii/reparaţii capitale


Având în vedere,
-Referatul nr. 5.722/13.05.2014, întocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat la proiectul de hotărâre privind modificarea valorilor de inventar la unele bunuri din patrimoniului public al Judeţului Arad, aflate în administrare directă la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii/reparaţii capitale;
-Adresa Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad nr. 15.834/11.04.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 5.722/11.04.2014;
-Contractul de administrare directă înregistrat la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 8.650/17.10.2006, încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad;
-Actul adiţional nr. 2 la Contractul de administrare directă nr. 8.650/ 17.10.2006, înregistrat la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 15.525/11.11.2013;
-Prevederile cap. III pct. 1.2.4.2 din Anexa la O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă modificarea valorii de inventar la unele bunuri din patrimoniul public al Judeţului Arad, date în administrare directă către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii/reparaţii capitale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Anexa la Contractul de administrare directă nr. 8.650/17.10.2006, încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad se modifică în mod corespunzător.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

PV_4.pdf Descarcă
PV_3.pdf Descarcă
PV_1.pdf Descarcă
anexa.xls Descarcă
adresa_15834_din_2014.pdf Descarcă
anexa_la_act_aditional.xls Descarcă
referat.DOC Descarcă
centralizator.xls Descarcă
PV_2.pdf Descarcă
act_aditional.pdf Descarcă
contract.pdf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)