H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 141 / 30.05.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 141

din data: 30.05.2014
pentru modificarea art.1 al Hotărârii nr. 17 din data de 30.01.2014 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2013 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2014


Având în vedere,
-referatul nr. 7952/30.05.2014 al Direcţiei Economice cu privire la modificarea art.1 al Hotărârii nr. 17 din data de 30.01.2014 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2013 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2014;
-prevederile art. 58 alin. (1) lit. a din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I.Se modifică art.1 al Hotărârii nr. 17 din data de 30.01.2014 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2013 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2014, urmând a avea următorul cuprins:
"Art.1. Se aprobă utilizarea în totalitate a excedentului bugetar din anul 2013 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2014, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre."
Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.III. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Trezoreria Arad
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă
anexa__1.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)