H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 139 / 30.05.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 139

din data: 30.05.2014
privind aprobarea unor măsuri pentru exercitarea atribuţiilor de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 7848/28.05.2014 al Serviciului Gestiune Resurse Umane privind aprobarea unor măsuri pentru exercitarea atribuţiilor de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad;
-adresa nr. 22.358/28.05.2014 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad prin care doamna Elena Valentina BUZURA - director general adjunct în cadrul direcţiei este propusă pentru exercitarea atribuţiilor de director general;
-adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti nr. 22.748/2014 prin care acordă aviz favorabil privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de către doamna Elena Valentina BUZURA;
-prevederile art. 92 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 91 alin (2) lit e) din Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, de către doamna Elena Valentina BUZURA - director general adjunct în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, începând cu data de 01.06.2014, pe o perioadă de maxim 6 luni.
Art.2.Drepturile salariale acordate doamnei Elena Valentina BUZURA, pe perioada exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, vor fi cele corespunzătoare funcţiei publice de conducere de director general adjunct.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad, prin personalul de resort din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad;
-Domnul Viorel ENACHE;
-Doamna Elena Valentina BUZURA;
-Servicul Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)