H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 152 / 27.06.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 152

din data: 27.06.2014
privind aprobarea limitei valorice zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru un elev în anul şcolar 2014 - 2015


Având în vedere,
- Referatul nr.9306/26.06.2014 al Direcţiei Economice cu privire la stabilirea plafoanelor valorice pe produse în cadrul Programului „Lapte-Corn" pentru anul şcolar 2014-2015;
-Prevederile art.1 din O.U.G. nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.1 din H.G. nr. 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore şi pentru aprobarea conţinutului/specificaţiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 91 alin (1) lit.f din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă limita valorii zilnice pentru produsele lactate acordate pentru un elev în anul şcolar 2014 - 2015 în cuantum de 0,63 lei.
Art.2: Se aprobă limita valorii zilnice pentru produsele de panificaţie acordate pentru un elev în anul şcolar 2014 - 2015 în cuantum de 0,31 lei.
Art.3: În cazul actualizării prin Hotărâre de Guvern a limitelor valorice zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie, plafoanele valorice pe produse, stabilite conform art. 1 şi 2, se vor majora în mod corespunzător.
Art.4: Limitele valorice aprobate prin art. 1 şi 2 cuprind preţul integral de achiziţie a produselor, precum şi cheltuieli de transport, distribuţie şi depozitare. Preţurile nu conţin TVA.
Art.5: Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii - Serviciul Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Arad.
Art.6:Prezenta hotărâre se comunică la :
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad
- Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

REFERAT.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)